Het projectgebied van “Robuuste Waterlopen Westhoek” ligt in het stroomgebied van de Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek. Beide ontspringen op de West-Vlaamse Heuvels en stromen richting Ieper. Beide waterbekkens stromen door landbouwgebied en zijn functioneel in gebruik voor de drinkwatervoorziening door de Watergroep. Het grote verval in het terrein, en de moderne snel evoluerende landbouwtechnieken wekken een steeds groter wordende erosie in de hand. Deze erosie heeft dan weer een negatief impact op de waterkwaliteit in de buffergebieden zoals Dikkebusvijver en de Verdronken Weiden nabij Ieper.

Door specifieke maatregelen te nemen willen we op deze beide thema’s inzetten. Naast watertechnische ingrepen wordt er ook samen met de aanpalende landbouwers ingezet op een herstel van het oorspronkelijke bocagelandschap van de regio.

In deze fase kunnen de landbouwers intekenen op een aantal demomaatregelen, zoals de aanleg van bufferstroken, plantaardige dammen, inwerken van stro en/of houtsnippers of de aanleg van overstromingsland. Andere mogelijkheden zijn de aanleg van opvangvoorzieningen voor restwater van het spuittoestel en/of voor een zuiveringssysteem voor de zuivering dit restwater. Al deze maatregelen moeten de erosie beperken en de waterkwaliteit ten goede komen – het zijn maatregelen die specifiek werden ontwikkeld op maat van deze regio.

Het geheel wordt gedragen door een ‘lokale coalitie’, een samenwerking van provincie, Inagro, Ieper, Heuvelland, Regionaal Landschap Westhoek, De Watergroep, Boerenbond, ABS. Om de uitvoering van de demomaatregelen transparant te laten verlopen, werd een reglement opgesteld met daarin de nodige bepalingen omtrent procedures, instapvoorwaarden, beoordelingscommissie, uitbetaling van de vergoedingen, controle en instandhouding van de maatregelen. 

  • Waterlopen,- beheersing & Riolering
  • Landbouw