Ik diende een wetsvoorstel in om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen in te voeren. Dergelijk verbod zou amokmakers in de toekomst weren uit alle recreatiedomeinen, naar analogie met het stadionverbod in de voetbalwet. Zo willen we vermijden dat de overlast zich van het ene naar het andere domein verplaatst.

Sinds enkele jaren gaan de eerste zonnestralen telkens gepaard met incidenten in recreatiedomeinen. Steeds opnieuw bereiken ons berichten over vechtpartijen, vandalisme, het hinderen van redders en hulpdiensten en zelfs ongewenst seksueel gedrag. Dit wangedrag creëert een gevoel van onveiligheid en verziekt de sfeer voor de meerderheid van bezoekers die zich wel aan de regels houden. Bovendien besmeuren deze incidenten de naam van de recreatiedomeinen. Het verlengbaar plaatsverbod dat minister Verlinden vorig jaar via omzendbrief invoerde, was een belangrijke stap. Toch blijkt dat er verdere stappen nodig zijn. Mijn voorstel inspireert zich op het stadionverbod in de voetbalwet: wie zich misdraagt in één domein, zal ook in andere domeinen de toegang ontzegd worden.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vaardigde in juni 2021 een omzendbrief uit om overlast in recreatiegebieden en recreatiezones te bestrijden. De omzendbief bevat zowel preventieve als repressieve maatregelen om overlast en geweld in de recreatiedomeinen te voorkomen en te bestraffen.

Eén van de repressieve maatregelen was het tijdelijk plaatsverbod. Dat wordt opgelegd door een burgemeester voor het verstoren van de openbare orde of na herhaaldelijke inbreuken op de reglementen en verordeningen. Het verbod geldt voor één maand, maar is tweemaal verlengbaar.   

Uitbaters van recreatiedomeinen gaven echter aan dat deze maatregel niet volstaat. Amokmakers verplaatsen zich na een plaatsverbod simpelweg naar een ander domein. Met mijn wetsvoorstel wil ik daarom een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen invoeren. Een verbod in één domein geldt dan automatisch voor alle domeinen. 

In de praktijk zouden burgemeesters verplicht worden om melding te maken van elk plaatsverbod dat zij opleggen aan een ambtenaar. Die kan deze informatie verzamelen en op aanvraag ter beschikking stellen van de recreatiedomeinen. Zij kunnen immers in hun parkreglement een toegangsverbod inschrijven voor personen die het voorwerp uitmaken van een plaatsverbod voor een ander recreatiedomein. Met deze gegevens bij de bevoegde ambtenaar te kunnen opvragen, zullen zij dergelijk toegangsverbod kunnen handhaven.