Provincieraad
West-Vlaanderen
N°33 - 23/09/2016
 
 

Gratis ontlenen van herbruikbare bekers

De Provincie West-Vlaanderen werkt al jaren rond afvalpreventie.
Eén van de acties daarin is het stimuleren van herbruikbare bekers op evenementen om zo het gebruik van wegwerpbekers (en de bijhorende afvalberg) te vermijden.

Op verschillende plaatsen in onze provincie worden dan ook de herbruikbare bekers aangeboden.
Omdat deze informatie zowel voor uw gemeente als voor de verenigingen in uw gemeente interessant kan zijn, geven we u graag de link mee naar de lijst met uitleenpunten.

 

Agenda provincieraad

De agenda van de provincieraad van juni kunt u via deze link nalezen.

Op de agenda staan o.a. volgende punten:

2 | Vaststellen vierde wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan 2014-2019

12 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Aanleg onderdoorgang t.h.v. de drietrapsluis te Ooigem

13 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Nieuwpoort – Groene as Frontzate – herstellen van kanaalbrug

16 | Verlenen van machtiging tot verwerving van grond voor de uitvoering van waterbeheersingswerken op de Drielindenbeek WY.1 te Lichtervelde

18 | Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van een perceel met erop staand gebouw (erfgoeddepot) te IeperVoor vragen en/of opmerkingen, mail naar cdenvfractiewvl@gmail.com


Actualiteitsdebat afslanking provincies

Naar aanleiding van de beslissingen van de Vlaamse regering, deze zomer genomen, in het kader van de afslanking van de provincies, werd door de oppositie een actualiteitsdebat gevraagd in de provincieraad.

Namens onze CD&V-fractie nam fractieleider Christof Dejaegher het woord. U kunt zijn tussenkomst hier nalezen.

Hendrik Verkest benadrukte tijdens het debat dat de gemeenten nu in eerste instantie ook nood hebben aan hervormingsrust. Zijn oproep aan de Vlaamse regering is dan ook om nu eerst eens de tijd te nemen om alles wat de laatste jaren beslist is aan hervormingen in de praktijk op een goeie manier uitvoering te laten vinden.

Gedeputeerde Guido Decorte gaf de eindrepliek in het debat.
Daarin stonden 2 zaken centraal:
- Transparantie: de Deputatie is altijd bereid geweest te luisteren naar de provincieraad. We schuwen ook het debat niet. Dat is heel belangrijk geweest in het voorgestelde afslankingsproces.
- De Blik vooruit: na alle discussies is het nu tijd voor de implementatie van de beslissingen in de praktijk. We moeten naar de toekomst kijken en vooruit gaan.

 

 

 

 

 


Actuele vragen in de provincieraad

Hierbij geven we u graag de actuele vragen weer die onze CD&V-raadsleden stelden:

SEPTEMBER

- Provincieraadslid Hendrik Verkest stelde een vraag over de behoefteberekeningen rond bedrijventerreinen in onze provincie.

- Provincieraadslid Marie De Clerck polste bij gedeputeerde Jean de Bethune naar de acties van provincie om de openstaande vacatures in onze provincie toch ingevuld te krijgen.

- Provincieraadslid Bernard De Cuyper had het met gedeputeerde Bart Naeyaert over de sojateelt. 

Alle actuele vragen kunt u vraag per vraag herbekijken via http://www.focus-wtv.be/kanaal/recente-afleveringen-boeverbos.

Over verschillende actuele vragen, ingediend door onze fractieleden of beantwoord door onze gedeputeerden, maken we ook persberichten. Die berichten kunt u nalezen via http://www.west-vlaanderen.cdenv.be/nieuws  

Contacteer ons via cdenvfractiewvl@gmail.com moest u hierover nog vragen of opmerkingen hebben.

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht CD&V-persberichten

persberichten nog te maken ...

 


Uw inbreng

Heeft u een onderwerp waarover u graag een actuele of schriftelijke vraag gesteld ziet door één van onze provincieraadsleden?

Geef dit dan zeker door, ofwel rechtstreeks aan één van onze fractieleden (bv de peter of meter van uw afdeling), ofwel aan fractiesecretaris Nele via cdenvfractiewvl@gmail.com 


In Beeld: verslag zitting

Het bulletin van vragen en antwoorden en de notulen van de raadszittingen worden door de diensten van de provincie opgemaakt, maar daar is het (logischerwijze) heel even op wachten.

Wenst u echter al meteen te weten welke actuele vragen gesteld werden, en wat het antwoord van de deputatie hierop was?
Surf dan naar http://www.focus-wtv.be/boeverbos - elke vraag wordt er namelijk apart in beeld gebracht.

Vanaf nu kun je de zittingen van de provincieraad live volgen via Focus-WTV

Meteen op donderdagavond wordt verslag uitgebracht vanuit de provincieraad in het programma Boeverbos.

 

 

 

 


Live

Sinds een aantal maanden kunt u via Krant van West-Vlaanderen ook de Live-verslaggeving van de provincieraad meevolgen.

Lees hier de Live-berichten van oktober 2016 na.


Besluiten Deputatie

Wekelijks zit de Deputatie op donderdagochtend bijeen. De daar genomen besluiten, kunt u nalezen op de provinciale website.Presentatie provincie(raad)

Voor CD&V blijft het provinciale bestuursniveau een belangrijk tussenniveau. Onze partij besliste dan ook al eerder om wel mee te gaan in het verhaal van de afslanking van de provincies, maar niet in een verhaal van afschaffing van de provincies.

Het traject van de afslanking van de provincies is volop bezig. Op 1 januari 2018 zal er terug heel wat veranderen. Ook in West-Vlaanderen.

Graag doen wij vanuit onze provincieraadsfractie het aanbod om bij u langs te komen.

Via een presentatie kunnen we uw leden en/of de inwoners van uw gemeente informeren over de werking van de provincie en de provincieraad.

We hopen ook dat op die manier heel wat mensen in 2018 met kennis van zaken hun stem kunnen uitbrengen voor de provincieraadsverkiezingen. Want nu blijkt 'onbekend maakt onbemind' helaas al te vaak van toepassing voor de provincies.

Interesse?

Neem contact via cdenvfractiewvl@gmail.com of rechtstreeks via 1 van onze fractieleden