Provincieraad
West-Vlaanderen
N°13 - 02/10/2014
 
 

Deel 2

In de zitting van 25 september werden de actuele vragen (met actualiteitsdebat) en de prioritaire punten van de agenda afgewerkt. Deel 1 van onze 13de nieuwsbrief bracht verslag uit van die zitting.

De niet-prioritaire agendapunten werden behandeld in de zitting van 2 oktober vanaf 17u. Dit 2de deel van de 13de nieuwsbrief gaat over deze zitting.


Stand van zaken Vlaams regeerakkoord

In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord werden diverse bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de provincies en hun werking.

zo onder andere:  

p2:
We geven meer autonomie en vertrouwen aan de gemeenten, in het bijzonder onze grootste steden, en beperken de taken van de provincies tot de grondgebonden bevoegdheden.


p14: 
De nieuwe verhoudingen tussen Vlaamse overheid en lokale besturen, verankeren we in een nieuw decreet “lokaal bestuur”, dat de bestaande decreten (Gemeentedecreet, OCMW-decreet en decreet Intergemeentelijke Samenwerking) vervangt en leidt tot en drastische inperking en vereenvoudiging van de bestuurlijke regels en meer gemeentelijke democratie.


We slanken de provincies verder af. Ze focussen vanaf nu op de grondgebonden bevoegdheden.
De persoonsgebonden bevoegdheden verliezen ze, net zoals de mogelijkheid om opcentiemen te heffen
op de onroerende voorheffing. De opbrengst hiervan wordt omgezet in een dotatie rekening houdend met de uitgavenvermindering wegens het niet langer uitoefenen van de persoonsgebonden bevoegdheden.

In steden met meer dan 200.000 inwoners, oefenen de provincies niet langer bovenlokale taken uit en nemen ze geen gebiedsgerichte initiatieven meer. De opbrengsten die de eigen provinciebelastingen genereren in steden met meer dan 200.000 inwoners, worden doorgestort aan die steden.

We halveren, rekening houdend met inwonersaantal van elke provincie, het totale aantal provincieraadsleden en beperken het aantal gedeputeerden tot vier.

Het volledig Vlaamse regeerakkoord kunt u via deze link nalezen.

In de 6de commissie werd deze thematiek ook besproken. De presentatie vanuit de commissie kunt u via deze link nalezen.

Op de agenda van de provincieraad stond ook een interpellatieverzoek. Naar aanleiding daarvan gaf gedeputeerde Guido Decorte tekst en uitleg voor de camera's van Focus/WTV. Het verslag van de plenaire zitting zelf met de diverse tussenkomsten vanuit alle fracties, bezorgen we u in een volgende nieuwsbrief.
Voornaamste items in de verschillende tussenkomsten gingen over: de vaagheid van het Vlaamse regeerakkoord, afbouw provincie zonder waardig alternatief op dit moment, onzekerheid bij West-Vlamingen en vooral ook bij personeel, vragen bij timing van het hele overdrachtsproces, de financiële impact van het hele proces, ...
Positieve tussenkomsten hadden het over de uitdagingen en het vele werk dat de provincie nog zal kunnen verrichten binnen de grondgebonden materies, het gebiedsgericht werken waar ook Vlaanderen nu op zal inzetten en waar provincie pionier in was, ...
Waarbij gedeputeerde Guido Decorte concludeerde: "Wat we nu zullen doen? ... voortdoen. Ook nog op welzijn, cultuur, sport, ... want dat is nu nog niet verboden. En dat in het belang van West-Vlaanderen en de West-Vlamingen."

 

 

 

 


Agenda provincieraad

De agenda van de provincieraad van juni kunt u via deze link nalezen.

Op de agenda staan o.a. volgende punten:

2 | Vaststellen vierde wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan 2014-2019

12 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Aanleg onderdoorgang t.h.v. de drietrapsluis te Ooigem

13 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Nieuwpoort – Groene as Frontzate – herstellen van kanaalbrug

16 | Verlenen van machtiging tot verwerving van grond voor de uitvoering van waterbeheersingswerken op de Drielindenbeek WY.1 te Lichtervelde

18 | Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van een perceel met erop staand gebouw (erfgoeddepot) te IeperVoor vragen en/of opmerkingen, mail naar cdenvfractiewvl@gmail.com


Besluiten Deputatie

Wekelijks zit de Deputatie op donderdagochtend bijeen. De daar genomen besluiten, kunt u nalezen op de provinciale website.

 

 

Uw inbreng

Heeft u een onderwerp waarover u graag een actuele of schriftelijke vraag gesteld ziet door één van onze provincieraadsleden?

Geef dit dan zeker door, ofwel rechtstreeks aan één van onze fractieleden (bv de peter of meter van uw afdeling), ofwel aan fractiesecretaris Nele via cdenvfractiewvl@gmail.com 


In Beeld: verslag zitting

Het bulletin van vragen en antwoorden en de notulen van de raadszittingen worden door de diensten van de provincie opgemaakt, maar daar is het (logischerwijze) heel even op wachten.

Wenst u echter al meteen te weten welke actuele vragen gesteld werden, en wat het antwoord van de deputatie hierop was?
Surf dan naar http://www.focus-wtv.be/boeverbos - elke vraag wordt er namelijk apart in beeld gebracht.

Vanaf nu kun je de zittingen van de provincieraad live volgen via Focus-WTV

Meteen op donderdagavond wordt verslag uitgebracht vanuit de provincieraad in het programma Boeverbos.