Nieuwsbrief
West-Vlaanderen
N°16 - 05/12/2014
 
 

Toelichting budget 2015 provincieraad

Bekijk via deze link de presentaties van de 6 gedeputeerden over hun beleidsdomeinen.


Slotconclusies CD&V-fractieleider Christof Dejaegher

Elke fractieleider kreeg in de laatste zitting het woord om, namens zijn/haar respectievelijke fractie, conclusies bij deze budgetbesprekingen te brengen.

Lees hier de slottoespraak van CD&V-fractieleider Christof Dejaegher na.


Persberichten nav tussenkomsten van CD&V-raadsleden

Verschillende van onze CD&V-raadsleden kwamen tussen tijdens de budgetbesprekingen.

We maakten van verschillende van deze tussenkomsten een persbericht op:

- Parkeer- en ticketbeleid het Zwin - raadslid Annie Vandenbussche

- Veiligheid en landbouwactiviteit in en rondom de Gavers blijven garanderen - raadslid Claude Croes

- Financiering van zwembadinfrastructuur - raadslid Bart Wenes

- Alle steun aan Westtoer - raadslid Jef Verschoore

- Monumentenwacht in onzekerheid - raadslid Bernard De Cuyper

- Provincie investeert fors in veilige fietspaden - raadslid Lies Laridon

- Droge voeten in West-Vlaanderen - raadslid Hans Mommerency

 

 

 

 

 

 

 


Agenda provincieraad

De agenda van de provincieraad van juni kunt u via deze link nalezen.

Op de agenda staan o.a. volgende punten:

2 | Vaststellen vierde wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan 2014-2019

12 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Aanleg onderdoorgang t.h.v. de drietrapsluis te Ooigem

13 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Nieuwpoort – Groene as Frontzate – herstellen van kanaalbrug

16 | Verlenen van machtiging tot verwerving van grond voor de uitvoering van waterbeheersingswerken op de Drielindenbeek WY.1 te Lichtervelde

18 | Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van een perceel met erop staand gebouw (erfgoeddepot) te IeperVoor vragen en/of opmerkingen, mail naar cdenvfractiewvl@gmail.com

 

Uw inbreng

Heeft u een onderwerp waarover u graag een actuele of schriftelijke vraag gesteld ziet door één van onze provincieraadsleden?

Geef dit dan zeker door, ofwel rechtstreeks aan één van onze fractieleden (bv de peter of meter van uw afdeling), ofwel aan fractiesecretaris Nele via cdenvfractiewvl@gmail.com 


In Beeld: verslag zitting

Het bulletin van vragen en antwoorden en de notulen van de raadszittingen worden door de diensten van de provincie opgemaakt, maar daar is het (logischerwijze) heel even op wachten.

Wenst u echter al meteen te weten welke actuele vragen gesteld werden, en wat het antwoord van de deputatie hierop was?
Surf dan naar http://www.focus-wtv.be/boeverbos - elke vraag wordt er namelijk apart in beeld gebracht.

Vanaf nu kun je de zittingen van de provincieraad live volgen via Focus-WTV

Meteen op donderdagavond wordt verslag uitgebracht vanuit de provincieraad in het programma Boeverbos.

 

 

 

 


Besluiten Deputatie

Wekelijks zit de Deputatie op donderdagochtend bijeen. De daar genomen besluiten, kunt u nalezen op de provinciale website.

 


Infomeeting IHD - PAS - Poldergraslanden - 15 december

 

IHD en PAS, twee maal twee moeilijke begrippen:
Een moeilijke afkorting: Instandhoudingsdoelstellingen en Programmatorische Aanpak Stikstof.
Maar vooral ook een moeilijk verhaal voor de (West-)Vlaamse landbouw.


 

 Op 23 april bereikte de vorige Vlaamse regering een akkoord over de IHD’s en PAS. Dat werd bekrachtigd door het parlement op 25 april 2014. Vlaanderen is verplicht een beleid te ontwikkelen dat er op gericht is de IHD’s te realiseren. Zonder goedgekeurde instandhoudingsdoelstellingen dreigden veel landbouwbedrijven in rechtsonzekerheid te komen. Met andere woorden, we kunnen er niet om  heen. De principes van het akkoord, dat zijn verankering vond in het nieuwe natuurdecreet, worden nu stap voor stap uitgewerkt. 
Vanop het terrein zijn er heel wat signalen dat dit een lastig verhaal is en zeer ingrijpend is voor heel wat landbouwbedrijven.


 

 Grote vraag bij lokale politici is, zo merken we, hoe hier mee om te gaan.

 

 Op een infomeeting wil gedeputeerde Bart Naeyaert samen met Vlaams parlementslid Bart Dochy u informeren over hoe dit akkoord tot stand is gekomen, wat de stand van zaken is en wat we op korte en lange termijn kunnen verwachten. En dit alles bekeken vanuit een CD&V-invalshoek.

 

Ook het verhaal van de poldergraslanden zullen ze op deze infomeeting brengen. Net als bij IHD en PAS bekijken ze graag met u hoe we daar als CD&V-mandataris mee om kunnen gaan.

 

 Datum: maandag 15 december
Locatie: Raadzaal provinciehuis Boeverbos, Kon. Leopold III-laan,
41 Brugge 

 

 Agenda:  

 

  • Ontvangst vanaf 19u30
  • 20u: Politieke toelichting over IHD en PASen poldergraslanden, gevolgd door vraagstelling en discussie
  • Slot met drankje aan de bar
 

 Deelname aan deze infomeeting is gratis, maar inschrijving is omwille van praktische redenen wel verplicht. Gelieve dan ook uw aanwezigheid door te geven via secretariaatwestvlaanderen@cdenv.be of 050 64 29 10 en dit ten laatste op donderdag 11 december.

 

 Indien u andere geïnteresseerden kent in uw afdeling die graag deze infomeeting zouden bijwonen, nodig hen gerust mee uit.