Provincieraad
West-Vlaanderen
N°32 - 24/06/2016
 
 

Trefpunt was voltreffer

Op donderdag 9 juni werd door de provincie het nieuwe jaarboek voorgesteld. Dit gebeurde op het jaarlijks georganiseerde 'Trefpunt'.

De meer dan 300 aanwezigen kregen naast een overzicht van de voornaamste realisaties in het afgelopen jaar, ook het verhaal van de afslanking van de provincies, dit keer vanuit de ogen van de provincie zelf. Eerste gedeputeerde Guido Decorte gebruikte hiervoor treffend het beeld van de Rubik's Cube.

Lees hier de integrale speech van eerste gedeputeerde Guido Decorte na.

 

Actualiteitsdebat wateroverlast

Er werd een actualiteitsdebat over de wateroverlast gehouden.

Namens onze fractie waren er tussenkomsten van:

- Christof Dejaegher - hij wees op de mogelijkheden die er zijn en op de positieve gevolgen van de genomen maatregelen, dit dankzij de kracht van samenwerking, met zijn stad Poperinge als mooi voorbeeld.

- Hans Mommerency - hij prees het goeie werk dat al verricht werd. Maar 100% droge voeten (als dat hoegenaamd al mogelijk zou zijn) hebben we nog niet, dus dringt zich ook een evaluatie op. Hij stelde dan ook een aantal vragen inzake 1. het gebruik van de gemeentelijke rampenplannen 2. lessen die getrokken worden uit inschattingen ter plaatse bij een GOG 3. de communicatie met de omgeving van een bufferbekken, en ook met de gemeenten, dit om ook geen foute verwachtingen te scheppen.

- Jef Verschoore - hij bekeek het personeelsarsenaal van de provincie en besluit dat de provincie nood heeft aan meer eigen personeel op de dienst waterlopen zodat minder werk uitbesteed dient te worden aan externe bureaus die vaak kennis en expertise missen.

- Hendrik Verkest - Hij riep de gemeenten op werk te maken van een grachtenplan.

Gedeputeerde Bart Naeyaert, bevoegd voor het integrale waterbeheer, repliceerde uiteraard op alle vragen en tussenkomsten in het debat.

Een korte samenvatting kun je bekijken in het programma Boeverbos - dit vanaf minuut 6.

Ook de journalist van Krant van West-Vlaanderen schreef zijn bevindingen over het debat neer. Lees deze hier na.

 


Agenda provincieraad

De agenda van de provincieraad van juni kunt u via deze link nalezen.

Op de agenda staan o.a. volgende punten:

2 | Vaststellen vierde wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan 2014-2019

12 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Aanleg onderdoorgang t.h.v. de drietrapsluis te Ooigem

13 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Nieuwpoort – Groene as Frontzate – herstellen van kanaalbrug

16 | Verlenen van machtiging tot verwerving van grond voor de uitvoering van waterbeheersingswerken op de Drielindenbeek WY.1 te Lichtervelde

18 | Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van een perceel met erop staand gebouw (erfgoeddepot) te IeperVoor vragen en/of opmerkingen, mail naar cdenvfractiewvl@gmail.com


Actuele vragen in de provincieraad

Hierbij geven we u graag de actuele vragen weer die onze CD&V-raadsleden stelden:

SEPTEMBER

- Provincieraadslid Hendrik Verkest stelde een vraag over de behoefteberekeningen rond bedrijventerreinen in onze provincie.

- Provincieraadslid Marie De Clerck polste bij gedeputeerde Jean de Bethune naar de acties van provincie om de openstaande vacatures in onze provincie toch ingevuld te krijgen.

- Provincieraadslid Bernard De Cuyper had het met gedeputeerde Bart Naeyaert over de sojateelt. 

Alle actuele vragen kunt u vraag per vraag herbekijken via http://www.focus-wtv.be/kanaal/recente-afleveringen-boeverbos.

Over verschillende actuele vragen, ingediend door onze fractieleden of beantwoord door onze gedeputeerden, maken we ook persberichten. Die berichten kunt u nalezen via http://www.west-vlaanderen.cdenv.be/nieuws  

Contacteer ons via cdenvfractiewvl@gmail.com moest u hierover nog vragen of opmerkingen hebben.

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht CD&V-persberichten

persberichten nog te maken ...

 


Uw inbreng

Heeft u een onderwerp waarover u graag een actuele of schriftelijke vraag gesteld ziet door één van onze provincieraadsleden?

Geef dit dan zeker door, ofwel rechtstreeks aan één van onze fractieleden (bv de peter of meter van uw afdeling), ofwel aan fractiesecretaris Nele via cdenvfractiewvl@gmail.com 


In Beeld: verslag zitting

Het bulletin van vragen en antwoorden en de notulen van de raadszittingen worden door de diensten van de provincie opgemaakt, maar daar is het (logischerwijze) heel even op wachten.

Wenst u echter al meteen te weten welke actuele vragen gesteld werden, en wat het antwoord van de deputatie hierop was?
Surf dan naar http://www.focus-wtv.be/boeverbos - elke vraag wordt er namelijk apart in beeld gebracht.

Vanaf nu kun je de zittingen van de provincieraad live volgen via Focus-WTV

Meteen op donderdagavond wordt verslag uitgebracht vanuit de provincieraad in het programma Boeverbos.

 

 

 

 


Live

Sinds een aantal maanden kunt u via Krant van West-Vlaanderen ook de Live-verslaggeving van de provincieraad meevolgen.

Lees hier de Live-berichten van oktober 2016 na.


Besluiten Deputatie

Wekelijks zit de Deputatie op donderdagochtend bijeen. De daar genomen besluiten, kunt u nalezen op de provinciale website.Presentatie provincie(raad)

Voor CD&V blijft het provinciale bestuursniveau een belangrijk tussenniveau. Onze partij besliste dan ook al eerder om wel mee te gaan in het verhaal van de afslanking van de provincies, maar niet in een verhaal van afschaffing van de provincies.

Het traject van de afslanking van de provincies is volop bezig. Op 1 januari 2018 zal er terug heel wat veranderen. Ook in West-Vlaanderen.

Graag doen wij vanuit onze provincieraadsfractie het aanbod om bij u langs te komen.

Via een presentatie kunnen we uw leden en/of de inwoners van uw gemeente informeren over de werking van de provincie en de provincieraad.

We hopen ook dat op die manier heel wat mensen in 2018 met kennis van zaken hun stem kunnen uitbrengen voor de provincieraadsverkiezingen. Want nu blijkt 'onbekend maakt onbemind' helaas al te vaak van toepassing voor de provincies.

Interesse?

Neem contact via cdenvfractiewvl@gmail.com of rechtstreeks via 1 van onze fractieleden