Provincieraad
West-Vlaanderen
N°37 - 27/01/2017
 
 

Gedeputeerde Guido Decorte: Provincie betaalt weldegelijk jaarlijks 250.000 euro voor kustreddingsdienst

De eerste gedeputeerde reageert hiermee scherp op een uitlating van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) gisteren in het Vlaams parlement. Die had daar immers gezegd dat de Provincie sinds 2015 haar financieel engagement blijkbaar niet meer nakomt.

 

"Dit is dus absoluut onwaar", reageert een gepikeerde Guido Decorte (CD&V). "Wij hebben bij vorige gelegenheden al meermaals duidelijk gezegd dat wij tot minstens eind 2018 jaarlijks 250.000 euro zullen bijdragen aan de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). Of dat daarna nog zal worden voortgezet, is een beslissing voor de volgende provincieraad, want dan is er een nieuwe bestuursperiode aangebroken. Ik weet echt niet waar de minister het haalt dat wij die belofte niet zouden nakomen, wij betalen dat stipt uit en mét plezier, want deze kustreddingsdienst ligt ons al heel vele jaren erg nauw aan het hart. Wij subsidiëren trouwens al veel langer dan Vlaanderen, dat nu sinds enkele jaren inderdaad jaarlijks ook over de brug komt met 120.000 euro. Dat is nog ingevoerd geweest onder minister Crevits, op onze vraag", aldus nog Guido Decorte, die zich nog beraadt welke stappen hij zal zetten naar de minister toe.

Provincie moet weg uit intercommunale

De fameuze uitspraak van minister Weyts kadert in het antwoord dat hij formuleerde op de parlementaire vraag van Bart Caron (Groen). Die wilde weten hoe de minister de financiering van de IKWV ziet in de toekomst, nu de provincies in het kader van de interne staatshervorming gedwongen worden om zich na 2018 terug te trekken uit intercommunales waar al twee andere overheden in vertegenwoordigd zijn.

Eerder had Ben Weyts al gesuggeereerd dat de provincies ook kunnen blijven subsidiëren als ze niét tot de intercommunale behoren, maar Caron vroeg zich af of er toch niet beter werk kan worden gemaakt van een uitzonderingsstatuut voor de IKWV, die enig is in zijn soort en waar de provincie West-Vlaanderen van oudsher een stimulerende rol in speelt.

Maar op deze suggestie wou Ben Weyts dus niet ingaan. "Het is zo dat tegen einde 2018 de provincies zich uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten hebben teruggetrokken. Niets belet dat ze subsidiërend blijven optreden zonder te participeren in die structuur. Dat geldt ook voor de toeristische sfeer. De provincies kunnen dus blijven subsidiëren als ze, net als wij, de kustreddingsdienst belangrijk vinden.Maar blijkbaar komen ze hun financieel engagement al sinds 2015 niet meer na. Er is dus een stopzetting van de financiering."

"Wél lidgeld betalen, maar niet binnen mogen"

Bart Caron was blijkbaar ook een beetje van zijn melk door deze verrassende wending in het antwoord. "Ik moet ook even informeren naar hoe het precies zit met de engagementen van de provincie. U zegt dat die niet meer worden nagekomen. De zorg voor de veiligheid op de stranden kan niet alleen een verantwoordelijkheid zijn van de lokale besturen. Ze bedienen veel meer publiek dan enkel lokale mensen. Het is dan ook logisch dat de Vlaamse en provinciale overheden hun verantwoordelijkheid nemen."

Ondertussen hebben wij dus al even geïnformeerd, en het antwoord van de provincie West-Vlaanderen is duidelijk : de minister vergist zich. "Oók als hij vindt dat de provincies in de toekomst maar moeten gaan subsidiëren vanaf de zijlijn. Dat is larie. We zullen wel nog lid mogen zijn van de voetbalclub en een flink lidgeld betalen, maar de sportzaal zullen we niet meer binnen mogen. We blijven ijveren om hier nog een andere wending aan te geven. Lukt dit niet, dan is het aan de volgende bestuursploeg om te bepalen hoe zij daarmee zullen omgaan", aldus nog een ontgoochelde maar strijdbare Guido Decorte.

 (Jos Remaut)

 

Agenda provincieraad

De agenda van de provincieraad van juni kunt u via deze link nalezen.

Op de agenda staan o.a. volgende punten:

2 | Vaststellen vierde wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan 2014-2019

12 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Aanleg onderdoorgang t.h.v. de drietrapsluis te Ooigem

13 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Nieuwpoort – Groene as Frontzate – herstellen van kanaalbrug

16 | Verlenen van machtiging tot verwerving van grond voor de uitvoering van waterbeheersingswerken op de Drielindenbeek WY.1 te Lichtervelde

18 | Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van een perceel met erop staand gebouw (erfgoeddepot) te IeperVoor vragen en/of opmerkingen, mail naar cdenvfractiewvl@gmail.com


Actuele vragen in de provincieraad

Hierbij geven we u graag de actuele vragen weer die onze CD&V-raadsleden stelden:

SEPTEMBER

- Provincieraadslid Hendrik Verkest stelde een vraag over de behoefteberekeningen rond bedrijventerreinen in onze provincie.

- Provincieraadslid Marie De Clerck polste bij gedeputeerde Jean de Bethune naar de acties van provincie om de openstaande vacatures in onze provincie toch ingevuld te krijgen.

- Provincieraadslid Bernard De Cuyper had het met gedeputeerde Bart Naeyaert over de sojateelt. 

Alle actuele vragen kunt u vraag per vraag herbekijken via http://www.focus-wtv.be/kanaal/recente-afleveringen-boeverbos.

Over verschillende actuele vragen, ingediend door onze fractieleden of beantwoord door onze gedeputeerden, maken we ook persberichten. Die berichten kunt u nalezen via http://www.west-vlaanderen.cdenv.be/nieuws  

Contacteer ons via cdenvfractiewvl@gmail.com moest u hierover nog vragen of opmerkingen hebben.

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsboodschap Provincieraadsvoorzitter Eliane Spincemaille

Na de zitting van de provincieraad werd geklonken op het nieuwe jaar.

Voorzitter Eliane Spincemaille sprak de raadsleden en de gasten toe. Haar speech kunt u via deze link nalezen.


Presentatie provincie(raad)

Voor CD&V blijft het provinciale bestuursniveau een belangrijk tussenniveau. Onze partij besliste dan ook al eerder om wel mee te gaan in het verhaal van de afslanking van de provincies, maar niet in een verhaal van afschaffing van de provincies.

Het traject van de afslanking van de provincies is volop bezig. Op 1 januari 2018 zal er terug heel wat veranderen. Ook in West-Vlaanderen.

Graag doen wij vanuit onze provincieraadsfractie het aanbod om bij u langs te komen.

Via een presentatie kunnen we uw leden en/of de inwoners van uw gemeente informeren over de werking van de provincie en de provincieraad.

We hopen ook dat op die manier heel wat mensen in 2018 met kennis van zaken hun stem kunnen uitbrengen voor de provincieraadsverkiezingen. Want nu blijkt 'onbekend maakt onbemind' helaas al te vaak van toepassing voor de provincies.

Interesse?

Neem contact via cdenvfractiewvl@gmail.com of rechtstreeks via 1 van onze fractieleden
 

 

Uw inbreng

Heeft u een onderwerp waarover u graag een actuele of schriftelijke vraag gesteld ziet door één van onze provincieraadsleden?

Geef dit dan zeker door, ofwel rechtstreeks aan één van onze fractieleden (bv de peter of meter van uw afdeling), ofwel aan fractiesecretaris Nele via cdenvfractiewvl@gmail.com 


In Beeld: verslag zitting

Het bulletin van vragen en antwoorden en de notulen van de raadszittingen worden door de diensten van de provincie opgemaakt, maar daar is het (logischerwijze) heel even op wachten.

Wenst u echter al meteen te weten welke actuele vragen gesteld werden, en wat het antwoord van de deputatie hierop was?
Surf dan naar http://www.focus-wtv.be/boeverbos - elke vraag wordt er namelijk apart in beeld gebracht.

Vanaf nu kun je de zittingen van de provincieraad live volgen via Focus-WTV

Meteen op donderdagavond wordt verslag uitgebracht vanuit de provincieraad in het programma Boeverbos.

 

 

 

 


Besluiten Deputatie

Wekelijks zit de Deputatie op donderdagochtend bijeen. De daar genomen besluiten, kunt u nalezen op de provinciale website.