Provincieraad
West-Vlaanderen
N°30 - 29/04/2016
 
 

Agenda provincieraad

De agenda van de provincieraad van juni kunt u via deze link nalezen.

Op de agenda staan o.a. volgende punten:

2 | Vaststellen vierde wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan 2014-2019

12 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Aanleg onderdoorgang t.h.v. de drietrapsluis te Ooigem

13 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Nieuwpoort – Groene as Frontzate – herstellen van kanaalbrug

16 | Verlenen van machtiging tot verwerving van grond voor de uitvoering van waterbeheersingswerken op de Drielindenbeek WY.1 te Lichtervelde

18 | Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van een perceel met erop staand gebouw (erfgoeddepot) te IeperVoor vragen en/of opmerkingen, mail naar cdenvfractiewvl@gmail.com


Actuele vragen in de provincieraad

Hierbij geven we u graag de actuele vragen weer die onze CD&V-raadsleden stelden:

SEPTEMBER

- Provincieraadslid Hendrik Verkest stelde een vraag over de behoefteberekeningen rond bedrijventerreinen in onze provincie.

- Provincieraadslid Marie De Clerck polste bij gedeputeerde Jean de Bethune naar de acties van provincie om de openstaande vacatures in onze provincie toch ingevuld te krijgen.

- Provincieraadslid Bernard De Cuyper had het met gedeputeerde Bart Naeyaert over de sojateelt. 

Alle actuele vragen kunt u vraag per vraag herbekijken via http://www.focus-wtv.be/kanaal/recente-afleveringen-boeverbos.

Over verschillende actuele vragen, ingediend door onze fractieleden of beantwoord door onze gedeputeerden, maken we ook persberichten. Die berichten kunt u nalezen via http://www.west-vlaanderen.cdenv.be/nieuws  

Contacteer ons via cdenvfractiewvl@gmail.com moest u hierover nog vragen of opmerkingen hebben.

 

 

 

 

 

 


Resoc's

Punt 21 op de agenda van de provincieraad was het volgende:

21 | 50711-AP  Aanduiden van de vertegenwoordigers van de provincie in de RESOC's

Wat meer uitleg:

 

Convenant

De provincieraad keurde op 24 maart 2016 het convenant 2016 – 2019 tussen de provincie West-Vlaanderen en ERSV West-Vlaanderen vzw goed.

Dit convenant voorziet in het kader van de streekontwikkeling volgende basis-gebiedsomschrijving qua subregio’s (art. 1, §1 convenant):

 - RESOC Zuid West-Vlaanderen: arrondissement Kortrijk

 - RESOC Midden West-Vlaanderen: arrondissementen Roeselare en Tielt

 - RESOC Noord West-Vlaanderen: arrondissementen Brugge en Oostende

 - RESOC Westhoek: arrondissementen Ieper, Diksmuide en Veurne

 - Streekoverleg Kust: kustgemeenten

Samenstelling resoc’s

Vervolgens voorziet het convenant de volgende samenstelling voor elke RESOC/streekoverleg (art. 1, §2 convenant):

Elke RESOC/streekoverleg wordt, op quadripartite wijze en volgens het principe van dubbele gelijkwaardigheid, samengesteld uit volgende stemgerechtigde leden:

 a. maximaal acht leden leden namens de werkgevers-, middenstands- en landbouworganisaties vertegenwoordigd in de SERV;

 b. maximaal acht leden namens de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de SERV waarbij elke werknemersorganisatie het recht heeft om minstens één lid aan te stellen;

 c. minstens vier vertegenwoordigers namens de gemeenten uit het gebied van de RESOC/het streekoverleg;

 d. minstens vier vertegenwoordigers namens de Provincie;  

dubbele gelijkwaardigheid

Het principe van dubbele gelijkwaardigheid betekent enerzijds dat elk van de vier fracties (a – b – c – d) een gelijk stemmengewicht heeft binnen de RESOC/het streekoverleg, ongeacht het aantal leden van de diverse fracties en anderzijds dat er binnen elke fractie naar consensus wordt gestreefd.

Daarnaast kan binnen elke RESOC/streekoverleg de fractie van de provincie (d), op basis van consensus binnen deze fractie, beslissen over een eventuele uitbreiding met maximaal twee gecoöpteerde leden (art. 1, §4).

Uiteraard kan dit pas nadat de vertegenwoordigers namens de provincie in elke RESOC/streekoverleg werden aangeduid door de provincieraad.

CD&V’ers namens provincie in de Resoc’s

 Resoc Zuid-West-Vlaanderen:

 -         Effectief: Jean de Bethune en Eliane Spincemaille

 -         Plaatsvervangers: Riks Soens en Marie De Clerck

Resoc Midden-West-Vlaanderen:

 -         Effectief: Hendrik Verkest, Hans Mommerency en Bart Wenes

 -         Plaatsvervangers: Luc Vannieuwenhuyze, Marc Vanwalleghem en (oppositie)

 Resoc Westhoek:

 -         Effectief: Guido Decorte, Lies Laridon en Jef Verschoore

 -         Plaatsvervangers: oppositie

 Resoc Noord-West-Vlaanderen:

 -         Effectief: Dirk De fauw en Hilde Decleer

 -         Plaatsvervangers: Annie Vandenbussche en Annie Cool

 Streekoverleg kust:

 -         Effectief: Guido Decorte, Annie Vandenbussche en Annie Cool

 -         Plaatsvervangers: Dirk De fauw, Bernard De Cuyper en Hilde Decleer

 

 

Overzicht CD&V-persberichten

persbericht vraag Marc

persbericht vraag Hendrik

persbericht vraag Lies

anderen ...

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 


In Beeld: verslag zitting

Het bulletin van vragen en antwoorden en de notulen van de raadszittingen worden door de diensten van de provincie opgemaakt, maar daar is het (logischerwijze) heel even op wachten.

Wenst u echter al meteen te weten welke actuele vragen gesteld werden, en wat het antwoord van de deputatie hierop was?
Surf dan naar http://www.focus-wtv.be/boeverbos - elke vraag wordt er namelijk apart in beeld gebracht.

Vanaf nu kun je de zittingen van de provincieraad live volgen via Focus-WTV

Meteen op donderdagavond wordt verslag uitgebracht vanuit de provincieraad in het programma Boeverbos.

 

 

 

 


Besluiten Deputatie

Wekelijks zit de Deputatie op donderdagochtend bijeen. De daar genomen besluiten, kunt u nalezen op de provinciale website.

 


Uw inbreng

Heeft u een onderwerp waarover u graag een actuele of schriftelijke vraag gesteld ziet door één van onze provincieraadsleden?

Geef dit dan zeker door, ofwel rechtstreeks aan één van onze fractieleden (bv de peter of meter van uw afdeling), ofwel aan fractiesecretaris Nele via cdenvfractiewvl@gmail.com 


Presentatie provincie(raad)

Voor CD&V blijft het provinciale bestuursniveau een belangrijk tussenniveau. Onze partij besliste dan ook al eerder om wel mee te gaan in het verhaal van de afslanking van de provincies, maar niet in een verhaal van afschaffing van de provincies.

Het traject van de afslanking van de provincies is volop bezig. Op 1 januari 2018 zal er terug heel wat veranderen. Ook in West-Vlaanderen.

Graag doen wij vanuit onze provincieraadsfractie het aanbod om bij u langs te komen.

Via een presentatie kunnen we uw leden en/of de inwoners van uw gemeente informeren over de werking van de provincie en de provincieraad.

We hopen ook dat op die manier heel wat mensen in 2018 met kennis van zaken hun stem kunnen uitbrengen voor de provincieraadsverkiezingen. Want nu blijkt 'onbekend maakt onbemind' helaas al te vaak van toepassing voor de provincies.

Interesse?

Neem contact via cdenvfractiewvl@gmail.com of rechtstreeks via 1 van onze fractieleden