Nieuws uit de provincieraad
West-Vlaanderen
N°1 - 30/04/2013
 
 

Agenda provincieraad

De agenda van de provincieraad van juni kunt u via deze link nalezen.

Op de agenda staan o.a. volgende punten:

2 | Vaststellen vierde wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan 2014-2019

12 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Aanleg onderdoorgang t.h.v. de drietrapsluis te Ooigem

13 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Nieuwpoort – Groene as Frontzate – herstellen van kanaalbrug

16 | Verlenen van machtiging tot verwerving van grond voor de uitvoering van waterbeheersingswerken op de Drielindenbeek WY.1 te Lichtervelde

18 | Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van een perceel met erop staand gebouw (erfgoeddepot) te IeperVoor vragen en/of opmerkingen, mail naar cdenvfractiewvl@gmail.com


Actuele vragen in de provincieraad

Hierbij geven we u graag de actuele vragen weer die onze CD&V-raadsleden stelden:

SEPTEMBER

- Provincieraadslid Hendrik Verkest stelde een vraag over de behoefteberekeningen rond bedrijventerreinen in onze provincie.

- Provincieraadslid Marie De Clerck polste bij gedeputeerde Jean de Bethune naar de acties van provincie om de openstaande vacatures in onze provincie toch ingevuld te krijgen.

- Provincieraadslid Bernard De Cuyper had het met gedeputeerde Bart Naeyaert over de sojateelt. 

Alle actuele vragen kunt u vraag per vraag herbekijken via http://www.focus-wtv.be/kanaal/recente-afleveringen-boeverbos.

Over verschillende actuele vragen, ingediend door onze fractieleden of beantwoord door onze gedeputeerden, maken we ook persberichten. Die berichten kunt u nalezen via http://www.west-vlaanderen.cdenv.be/nieuws  

Contacteer ons via cdenvfractiewvl@gmail.com moest u hierover nog vragen of opmerkingen hebben.

 

 

 

 

 

 


Besluiten Deputatie

Wekelijks zit de Deputatie op donderdagochtend bijeen. De daar genomen besluiten, kunt u nalezen op de provinciale website.

 

 

In de kijker

Belangrijkste agendapunt(en) deze maand ging(en) over het bestuursakkoord met Vlaanderen, dat afgesloten werd binnen het kader van de interne staatshervorming.

Op de website http://binnenland.vlaanderen.be/interne-staatshervorming kunt u allerhande documentatie vinden over die staatshervorming. Belangrijk document daar is het Witboek.

In het Witboek werd de provinciale taakstelling voor de toekomst als volgt bepaald:

De provincies bevinden zich als intermediair bestuursniveau tussen de gemeenten en de Vlaamse overheid.

De interne staatshervorming leidt tot een sluitende lijst van provinciale bevoegdheden die een grondgebonden karakter hebben. De provincies fungeren daarbij ook als regisserend en afstemmend intermediair niveau. Dit betekent dat er een duidelijk aflijning gebeurt van het provinciaal belang.

De notie van provinciaal belang wordt nu in artikel 2 van het provinciedecreet op drie manieren ingevuld: (1) bovenlokale taakbehartiging, (2) ondersteunende taken op verzoek van gemeenten en (3) gebiedsgerichte samenwerking.

In artikel 2 van het provinciedecreet worden twee bijkomende inperkingen ingeschreven.
Ten eerste zullen de provincies op het vlak van de niet-grondgebonden aangelegenheden, zoals opgesomd in de artikelen 4 en 5 van de Bijzondere Wet op de Hervorming van de instellingen slechts bevoegdheden kunnen uitoefenen indien en voor zover hen deze door of krachtens de wet of het decreet werden toegekend. Ten tweede zal de Vlaamse regering in een bestuursakkoord ook taken met betrekking tot deze materies kunnen toevertrouwen aan de provincies.

Om uitwerking te geven aan deze bepalingen, stonden deze maand volgende zaken op de agenda van de provincieraad:

3. Goedkeuren van het bestuursakkoord tussen het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap enerzijds en de provincie anderzijds houdende de bepaling van de modaliteiten volgens dewelke de provincie West-Vlaanderen invulling kan geven aan de diverse bevoegdheden die haar in verschillende sectorale decreten worden toegekend.

18. Goedkeuren van de reglementen voor het subsidiëren van sociaal-culturele projecten, artistiekculturele projecten en erfgoed.

19. Vaststellen van het statuut van de Raad Voor Cultuur

20. Goedkeuren van het provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke Kansen en Wonen.

De documenten zijn de oorspronkelijke documenten zoals ze werden voorgelegd aan de provincieraad. Amendementen werden hierin dus nog niet opgenomen.

Uw inbreng

Heeft u een onderwerp waarover u graag een actuele of schriftelijke vraag gesteld ziet door één van onze provincieraadsleden?

Geef dit dan zeker door, ofwel rechtstreeks aan één van onze fractieleden (bv de peter of meter van uw afdeling), ofwel aan fractiesecretaris Nele via cdenvfractiewvl@gmail.com